Oprogramowanie dla uczelni [DZIEKANAT-LOGIC]

Program DZIEKANAT-LOGIC umożliwia kompleksową obsługę uczelni, a w połączeniu z programami księgowymi - zarządzanie całą organizacją. Jest adresowany do uczelni o dowolnej wielkości, formie własności i profilu nauczania.
DZIEKANAT-LOGIC wspomaga czynności związane z obsługą studentów, od etapu rekrutacji do zakończenia nauki. Umożliwia rejestrację wszystkich typowych zdarzeń charakterystycznych dla przebiegu studiów.

Moduł internetowy WIRTUALNY DZIEKANAT umożliwia komunikację poprzez internet ze studentami i pracownikami uczelni. Autoryzowany dostęp dla studentów daje możliwość podglądu podstawowych danych studenta, jego ocen, planu zajęć i stanu opłat.

DZIEKANAT-LOGIC umożliwia samodzielną konfigurację struktury uczelni oraz sposobu jej funkcjonowania poprzez zdefiniowanie:

 • Kierunków, wydziałów, rodzajów studiów, typów grup, grup, typów rodzajów studiów i form studiów
 • Danych skorowidzowych, skali ocen, prowadzących zajęcia, przedmiotów, programów studiów
 • Schematów płatności czesnego (dla studiów płatnych) CZESNE
 • Planu studiów - wspomaganie planowania zajęć PLANOWANIE

MODUŁY [DZIEKANAT-LOGIC]

Moduł podstawowy [DZIEKANAT-LOGIC] umożliwia:

 • definiowanie struktury organizacyjnej uczelni z wyodrębnieniem wydziałów, kierunków, trybów nauczania, katedr i zakładów
 • ewidencję kadry naukowej uczelni
 • przeprowadzanie rekrutacji
 • tworzenie grup studenckich: podstawowych, ćwiczeniowych, dodatkowych. Możliwe jest tworzenie wielopoziomowej struktury grup
 • możliwość wpisania studenta do kilku różnych grup w trakcie trwania semestru
 • sporządzanie planu zaliczeń i egzaminów dla poszczególnych kierunków, grup studenckich lub pojedynczych studentów
 • przypisanie do wybranych zajęć odpowiedniej ilości punktów ECTS
 • prowadzenie kartoteki studentów
 • rejestrację zdarzeń związanych z przebiegiem studiów, np. zaliczenia i egzaminy, przerwy w nauce, urlopy i inne
 • drukowanie kart, protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, wyciągów z indeksów (suplementów)
 • ewidencję ocen studentów z poziomu grupy lub indywidualnej osoby
 • zautomatyzowane zaliczanie semestru na podstawie wprowadzonych ocen z protokołów zaliczeniowych i egzaminacyjnych, także zaliczenia warunkowe na podstawie ilości zdobytych punktów ECTS
 • sporządzanie wieloprzekrojowych zestawień dotyczących spraw personalnych studentów, grup studenckich, sesji zaliczeniowych i egzaminacyjnych, wyników w nauce, obron prac dyplomowych, kadry naukowej, struktury organizacyjnej uczelni i innych
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • sporządzanie różnego rodzaju zaświadczeń i orzeczeń
 • możliwość definiowania własnych wzorców dla zaświadczeń, wezwań, protokołów, kart egzaminacyjnych oraz suplementu w formatach Word(R), HTML,XML, CSV
 • przekazywanie danych przygotowanych przy pomocy mechanizmu szablonów do edytora Microsoft Word(R)
 • Możliwość przechowywania w kartotece studenta zdjęć i skanowanych dokumentów
 • Eksport danych na potrzeby wydruku elektronicznych legitymacji studenckich (także eksport plików ze zdjęciami), dyplomów, indeksów
 • Eksport danych o studentach do Systemu POL-ON.

Moduł opłat CZESNE oraz moduł masowych płatności bankowych rozwiązuje problem opłat za studia i w pełni je automatyzuje.

 • możliwość obciążenia każdego studenta indywidualnym schematem płatności zakładającym wnoszenie opłat w systemie ratalnym w trakcie trwania semestru
 • automatyczne naliczanie odsetek od nieterminowo dokonanych wpłat czesnego
 • rejestracja opłat dodatkowych wnoszonych w trakcie semestru (wydanie wtórnika indeksu, egzaminy poprawkowe, opłaty karne)
 • rejestracja wpłat dokonywanych w kasie, rejestracja wyciągów bankowych
 • możliwość przypisania do studenta dowolnych usług do wykupienia (egzamin poprawkowy, miejsce parkingowe, zaległości z zeszłych lat, odsetki naliczone podczas rejestracji wpłaty i inne)
 • rejestracja refundacji oraz umorzeń, możliwość przesunięć środków pieniężnych na koncie studenta (np. rozliczenie wpłaty za egzamin na poczet czesnego)
 • sporządzanie wieloprzekrojowych zestawień dotyczących płatności studentów (wydruk płatności, zaległości w płatnościach, zestawienie sprzedaży, wydruk schematów, wydruk zmian dokonanych w schematach w zadanym okresie czasu)
 • sporządzanie i rejestrowanie wezwań do zapłaty; możliwość automatycznego skreślenia księgowego studentów zalegających z płatnościami
 • obsługa stypendiów (dowolnego rodzaju) i jednorazowych zapomóg , możliwość zawieszania wypłaty, anulowania stypendium, raportowanie, elektroniczne wysyłanie przelewów

Moduł BANKOWYCH PŁATNOŚCI MASOWYCH

 • import płatności masowych z banku
 • automatyczne rozliczenie płatności masowych na zobowiązania studentów według zadanego algorytmu
 • możliwość modyfikacji dokumentów rozliczeniowych

Moduł BIBLIOTEKA

 • możliwość rejestracji księgozbioru i jego podział na definiowalne grupy tematyczne
 • rejestracja typowych operacji bibliotecznych (rezerwacja, wypożyczenie, zwrot)
 • raportowanie aktualnego stanu księgozbioru, wypożyczeń, przetrzymywanych pozycji
 • współpraca z czytnikami i drukarkami kodów kreskowych

Moduł wspomagania planowania zajęć PLANOWANIE

 • definiowanie dni wolnych
 • możliwość zdefiniowania różnych siatek zajęć dla poszczególnych typów studiów
 • ewidencja bazy sal, prowadzących, informacji o dostępności prowadzących i rezerwacjach sal w planowanym okresie
 • planowanie zajęć z automatyczną kontrolą dostępności sal i prowadzących, pojemności sal, oraz hierarchii grup (planowanie w grupie głównej, podgrupach)
 • kontrola wymiaru zaplanowanych zajęć z wymiarem określonym w programie studiów
 • rejestracja zmian dokonywanych w planie w zadanym okresie czasu
 • możliwość odszukania i rezerwacji wolnej sali na zadany okres czasu
 • sporządzanie wydruków planów, obciążenia sal, list zajęć dla prowadzących, wydruki zmian w planie

MODUŁ [WIRTUALNY DZIEKANAT]

Moduł udostępnia studentom (za pomocą strony internetowej) wszystkie informacje o przebiegu studiów, uzyskanych ocenach i stanie opłat. W wersji rozszerzonej Wirtualny Dziekanat zapewnia także platformę do wymiany informacji i materiałów pomiędzy kadrą naukową, pracownikami uczelni oraz studentami.

 • możliwość łatwej adaptacji do istniejącej strony internetowej uczelni, a także możliwość integracji z narzędziem CMS-LOGIC (system zarządzania treścią autorstwa INFO LOGIC)
 • dostęp do wybranych danych dziekanatu poprzez przeglądarkę internetową zarówno w internecie jak i intranecie
 • autoryzowany przez nazwę użytkownika i hasło dostęp do danych osobowych studenta, jego płatności, podgląd pozycji wypożyczonych z biblioteki, wirtualny indeks - oceny i punkty ECTS z każdego semestru
 • publikacja planu zajęć dla studenta (data, godzina od-do, sala, przedmiot)
 • możliwość wypełniania ankiet przez studentów (np. ocena prowadzących, przedmiotów)
 • możliwość zamieszczania plików do pobrania (dostępne dla wszystkich studentów)
 • zapisy internetowe na seminaria, przedmioty do wyboru, specjalizacje, z podaną liczbą miejsc, z podziałem na grupy studenckie (zdarzenia)

Moduły [WIRTUALNY DZIEKANAT]

 • Biblioteka
 • Rekrutacja
 • Zapisy na zajęcia i specjalizacje
 • Ankiety-ocena wykładowców
do góry
zamknij