Ewidencja pracowników ochrony

Program umożliwia prowadzenie profesjonalnej ewidencji pracowników ochrony i wydanych legitymacji według wymogów narzuconych przepisami. Prowadzi ewidencję w formie komputerowej (elektronicznej). Jest łatwy w obsłudze i wzbogacony o wiele dodatkowych opcji. Drukuje Wykaz Pracowników Ochrony (WPO), Wykaz legitymacji, Wykaz Pracownik - Obiekt, Księgę Realizacji Umów oraz inne zestawienia.

Program Ochrona-Logic generuje ewidencję pracowników przypisanych do obiektów i daty zatrudnienia. Prowadzi także listę realizowanych umów. Możliwość wydrukownia pracowników wszystkich/zatrudnionych/niezatrudnionych.

Program prowadzi szczegółowy monitoring zmian dokonywanych w danych osobowych i legitymacjach z możliwością podglądu zmian, daty dokonania zmiany i osoby dokonującej zmiany.

W przypadku utraty przez pracownika ochrony legitymacji można wskazać okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła - zostaną wydrukowane w zestawieniu legitymacji pracowników ochrony wraz z datą.

Program OCHRONA-LOGIC jest przejrzystym narzędziem wspierającym funkcjonowanie firmy zatrudniającej pracowników ochrony dopuszczonych lub nie, do posiadania broni. Jest przeznaczony dla przedsiębiorstw wykonujących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia. Generuje automatycznie Wykaz Pracowników Ochrony, który jest niezbędnym dokumentem przedkładanym przez firmy o takim profilu działalności.

Informacje znajdujące się na wykazie:

 • Imię i nazwisko pracownika,
 • Data i miejsce urodzenia,
 • Adres zamieszkania lub pobytu czasowego,
 • Numer PESEL, a w przypadku jego nie nadania osobie posiadającej obywatelstwo innego państwa, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • Datę wpisu na listy, o których mowa w art. 28 ust. 1, oraz określenie organu, który dokonał wpisu,
 • Numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni,
 • Daty zawarcia z pracownikiem ochrony umowy oraz datę jej rozwiązania,
 • Daty szkoleń i kursów, o których mowa w Ustawie z dnia 22.08.1997 r. art. 26 ust. 7 pkt 3-7 i art. 38b ust. 1,
 • Daty weryfikacji karalności pracowników ochrony,
 • Uwagi.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia ma obowiązek wydać legitymacje swojemu pracownikowi zanim dopuści go do wykonywania pracy. Dodatkowo w sytuacji zakończenia współpracy, legitymacja powinna zostać zwrócona. Program OCHRONA-LOGIC generuje ewidencję legitymacji z możliwością stosowania różnych filtrów (status, praca i inne).

Informacje znajdujące się w ewidencji legitymacji:

 • Numer legitymacji,
 • Rodzaj wydanej legitymacji,
 • Imię i nazwisko pracownika ochrony,
 • Numer i data wpisu na listę, o której mowa w art.26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy,
 • Numer pozycji pod którą wpisano dane pracownika ochrony pracowników prowadzonym przez przedsiębiorcę wykazie zatrudnionych pracowników ochrony,
 • Data wystawienia legitymacji,
 • Data wydania legitymacji,
 • Data zwrotu legitymacji,
 • Utraty przez pracownika ochrony legitymacji ze wskazaniem okoliczności, w których utrata legitymacji nastąpiła i czasu jej utraty,
 • Daty zniszczenia zwróconej legitymacji,
 • Uwagi.

Program OCHRONA-LOGIC generuje księgę realizacji umów zawierającą:

 • Podstawowe dane dotyczące umowy,
 • Miejsca wykonywania usługi oraz forma jej wykonywania,
 • Pracowników ochrony wykonujących usługę (nazwisko, imię, numer legitymacji, funkcja w obiekcie, daty dotyczące pracy w obiekcie – rozpoczęcie, zakończenie, uwagi,
 • Pracowników ochrony sprawujących nadzór nad pracownikami ochrony wykonującymi usługę,
 • Ilość i rodzaj broni palnej przydzielonym pracownikom ochrony do wykonywania usługi (rodzaj broni palnej, marka broni, kaliber, ilość, obiekt, do którego przydzielono pracownikom broń palną, daty dotyczące przydziału broni palnej, uwagi),
 • Ilość i rodzaj środków przymusu bezpośredniego przydzielonych pracownikom ochrony do wykonania usługi (rodzaj środka przymusu bezpośredniego, ilość, obiekt, do którego przydzielono pracownikom ś.p.b., daty dotyczące przydziału ś.p.b., uwagi),
 • Ewidencję notatek dotyczących użycia lub wykorzystania broni palnej (numer ewidencyjny notatki, imię i nazwisko pracownika, który użył lub wykorzystał broń palną, numer jego legitymacji, data, godzina i miejsce użycia lub wykorzystania broni palnej, okoliczności poprzedzające użycie lub wykorzystanie broni palnej, skutki użycia lub wykorzystania broni palnej,
 • Dane osoby wobec której użyto broni, informacja dotycząca pierwszej pomocy, uwagi miejsce przechowywania notatki),
 • Ewidencję notatek dotyczących użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.

Program OCHRONA-LOGIC generuje ewidencję pracowników przypisanych do obiektów i daty ich zatrudnienia.

Pełna ewidencja broni palnej zawiera:

 • Numer seryjny
 • Rodzaj broni,
 • Markę broni,
 • Kaliber
 • Miejsce przechowywania i inne ważne informacje

Rozbudowana kartoteka osobowa pracownika umożliwia:

 • Zarejestrowanie pracownika z numerem przydzielanym ręcznie lub automatycznie z opcją  dodania dowolnego numeru alfanumerycznego
 • Dodanie podstawowych danych osobowych wraz z adresem, stanowiskiem, peselem i innymi danymi,
 • Zapisanie organu wydającego koncesję, numeru koncesji, daty oraz numeru legitymacji do broni,
 • Wpisanie dat odbytych szkoleń,
 • Ustalenie planowanej daty przyszłych szkoleń,
 • Wpisanie dat weryfikacji niekaralności,
 • Wpisanie kadrowych dat zatrudnienia,
 • Wpisanie obiektów i dat zatrudnienia,
 • Zarejestrowanie wydanych legitymacji dla pracownika.

Zapewniamy aktualizacje i serwis oprogramowania - zapraszamy do współpracy.

do góry
zamknij